Chương trình đào tạo
Các khóa ngắn hạn

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng

Nghiệp vụ thuyết minh viên

Hướng dẫn viên du lịch

Pha chế thức uống

Chế biến món ăn căn bản

Chế biến món ăn nâng cao

Kỹ thuật cắt tỉa rau củ - Trang trí món ăn

Nghiệp vụ bếp chính & bếp trưởng

Nghiệp vụ Buồng/ phòng

Nghiệp vụ Du lịch cho tài xế lái xe tại các cơ sở Du lịch

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Quản lý Nhà hàng - Khách sạn

Nghiệp vụ phục vụ Bàn

Lễ tân công sở

Lễ tân khách sạn

Tiếng Anh Du lịch

Tin học Lễ tân

Tin học văn phòng


...THÔNG TIN XÉT TUYỂN HỆ TCCN CHÍNH QUY 2013...

Trường TCDL Cần Thơ tham dự Hội nghị HSSV suất xắc ngành Văn Hóa Thể Thao Du Lịch

Để tăng cường giao lưu với các Trường bạn và đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập, vừa qua Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ đã cử một đoàn gồm 05 học sinh và 02 CB.GV của Trường đi tham dự Hội nghị HSSV suất xắc ngành Văn Hóa Thể Thao Du Lịch làm theo lời Bác lần thứ 3 tại Nha Trang, thời gian từ ngày 27-30/11/2013.

Last Updated (Friday, 06 December 2013 23:09)

Read more...

 

Thông báo chiêu sinh lớp: Chứng chỉ Hướng dẫn viên du lịch

new Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành chương trình khung đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch...Trường trung cấp Du lịch Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho các cá nhân ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ để đủ điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch....

Last Updated (Thursday, 22 August 2013 22:41)

Read more...

 

Logo mới - Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

Bộ logo của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ với đầy đủ các định dạng chuẩn.

Chú ý: để chèn vào MsWord, sử dụng các file có đuôi là wmf

Để làm huy hiệu, sử dụng các files có đuôi là CDR, Ai hoặc EPS.

Download định dạng .ai

Download định dạng .eps

Download định dạng .tif

Download định dạng .cdr

Download định dạng .wmf (Trắng đen)

Download định dạng .wmf (Màu)

Last Updated (Wednesday, 09 April 2014 21:14)

 

Thông báo chiêu sinh hệ ĐẠI HỌC TỪ XA - liên kết với trường ĐH CẦN THƠ

Nhằm nâng cao năng lực cho ngành du lịch, tạo điều kiện học tập cho người dân khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và để đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ liên kết với Trung tâm liên kết đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh Đại học như sau:

Last Updated (Thursday, 21 November 2013 17:54)

Read more...

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DU LỊCH 2013

new Căn cứ theo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các nhà hàng, khách sạn vừa và nhỏ được thuận lợi trong hoạt động, từng bước đủ tiêu chuẩn kinh doanh theo quy định...

Last Updated (Thursday, 05 September 2013 10:44)

Chi tiết ...

 

Tin được đọc nhiều

Tin mới nhất

  • 13 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam
  • Biểu tượng Du lịch Việt Nam 2012
  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT)
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật Cần Thơ
  • Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ
Đăng nhậpLượt truy cập từ 20/09/2012
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday392
IP:: 54.82.1.136
 , 
04/21/14 09:27:52
Bình chọn
Bạn biết được trang web này từ đâu?